040 1878644

info@puhumulle.fi

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Lyhyterapia- ja valmennuspalvelut Puhu mulle

puhelin: 040 1878644

sähköposti: info@puhumulle.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan lyhytterapeuttisten keskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä edistää terapiaprosessien jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai referoida ajanvarausjärjestelmän kirjauksiin yksityiskohtaisesti. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Henkilötietoja säilytetään Op-kevytyrittäjän laskutuspalvelun sekä salasanasuojatussa verkkopalvelussa. Molemmat palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

• Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja -paikkakunta. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

5. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

• Op Kevytyrittäjän laskutus- ja asiakasrekisterijärjestelmä

6. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi lähiomaiselta.

Terapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin loputtua. Asiakkaan tilannetta ja terapiaprosessin etenemistä voidaan asiakkaan luvalla käsitellä terapeutin omassa työnohjauksessa niin, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.